Algemene voorwaarden

1. Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

JWP: de VZW Jeugdwerking Parafonenkoor, bestaande uit kinderkoor ‘De Parafoontjes’, jeugdkoor ‘De Max!fonen’ en JWP kampen & workshops, die wordt vertegenwoordigd door haar bestuur.

Lid: natuurlijk personen die als lid deel uitmaakt van JWP. Voor minderjarigen geldt dat zij enkel lid kunnen zijn met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers.

Consument: natuurlijk persoon die een aankoop doet van een product, aangeboden door JWP.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en activiteiten die worden geleverd en georganiseerd door JWP ten behoeve van haar leden en klanten. Het lid of de consument verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden.

De vereniging en haar leden zijn verbonden aan, en daardoor ook lid van, de overkoepelende organisatie Koor&Stem vzw.

2. Inschrijving

Een inschrijving voor een jaarwerking loopt steeds van 1 september tot 31 augustus. Op 1 september van het volgend werkjaar worden alle leden automatisch uitgeschreven en dient er steeds een nieuwe inschrijving te gebeuren. Indien het lid tijdens het werkjaar wenst uit te schrijven kan dit enkel en alleen door dit schriftelijk te melden aan JWP.

Bij een inschrijving voor een workshop/kamp, in de loop van het werkjaar, gaat de consument daarbij een lidmaatschap aan die loopt tot 31 augustus. Er dient echter wel voor elke workshop of elk kamp een nieuwe online registratie te gebeuren. Op 1 september van het volgend werkjaar worden alle leden automatisch uitgeschreven.

3. Annulering

Het lid heeft het recht aan JWP mee te delen dat hij afziet van zijn inschrijving/bestelling, zonder verklaring of boete, binnen de veertien (14) kalenderdagen na inschrijvings-/besteldatum.

Wanneer het lid tijdens een werkjaar wenst uit te schrijven kan er, naargelang de situatie, een herberekening gemaakt worden van het inschrijvingsgeld. Er wordt echter steeds een administratieve kost van € 15,00 in rekening gebracht. Indien er een terugbetaling gewenst is, dient er contact opgenomen te worden via mail naar info@parafonenkoor.be.  

4. Verzekering

Alle leden zijn via Koor&Stem vzw verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. Wanneer een lid op deze verzekering beroep wenst te doen dient hij/zij dit binnen de 24u na het voorval te melden aan JWP.

Na inschrijving wordt door JWP een medische fiche ter invulling aan het lid voorgelegd, deze dient verplicht ingevuld te worden alvorens de inschrijving kan worden gefinaliseerd.

5. Medicatie

JWP zal nooit medicatie toedienen aan een minderjarig lid zonder toestemming van diens wettelijk vertegenwoordiger.

6. Verlies/Diefstal

JWP is niet verantwoordelijk voor diefstal van, verlies van en/of schade aan de door de leden meegebrachte persoonlijke spullen.

7. Overige bepalingen

Klachten dienen schriftelijk te gebeuren binnen een termijn van 5 werkdagen na het gebeuren.

JWP maakt tijdens de activiteiten beeld- en geluidsopnames die kunnen gebruikt worden op de website en sociale media voor publicitaire doeleinden zonder daarbij de integriteit van het kind in gedrang te brengen. Indien het lid dit niet wenst, dient hiervan bij inschrijving een schriftelijk verzoek aan JWP gericht te worden met de specifieke vraag. Dit zal uiteraard gerespecteerd worden.

Adresgegevens van alle leden komen gedurende 2 jaar terecht in het adressenbestand van JWP. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt voor communicatieve doeleinden. JWP verklaart deze gegevens nooit door te geven aan derden zonder toestemming van haar leden.